Ανακοινώσεις:

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Κίνημα Πολιτών Πρώτα η Ελλάδα προ ολίγου εν όψει της διαμορφωθείσας κατάστασης με τις επιδόσεις αναστολών και άλλων μέτρων που αντίκειται στο κοινό περί Δικαίου Αίσθημα αλλά την συστηματική παραβίαση της ελληνικής και πολιτειακής νοομοθεσίας (Ελληνικό Σύνταγμα) και την σχετική κείμενη νομοθεσία, ζήτησε και έλαβε την υπεύθυνη νομική  γνώμη του έγκριτου Νομικού Παναγιώτη Χριστοφοράτου ο οποίος προέβει στην εξής ανακοίνωση:

Σε περίπτωση που κληθείτε εγγράφως από την Υπηρεσία σας να εμβολιαστείτε εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, με την ευθεία απειλή ότι αν δεν εμβολιαστείτε θα ανασταλεί η σύμβαση εργασίας σας και θα πάψετε να λαμβάνετε τις αποδοχές σας, τότε πρέπει άμεσα:

  1. Nα υποβάλετε αίτηση εξαίρεσής σας από τον εμβολιασμό ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της ΥΠΕ.

Η αξιολόγηση του αιτήματός σας θα γίνει βάσει των κριτηρίων εξαίρεσης που καθόρισε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, όπως αυτά ορίζονται στην υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3794/Β΄/13-8-2021), με θέμα «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού». Υποβάλλετε το αίτημά σας για εξαίρεση από τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 στην αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού του αντίστοιχου (δημόσιου ή ιδιωτικού) φορέα απασχόλησής σας, ο οποίος υπάγεται στις παρ. 1 και 2, του άρθρου 206, του Ν. 4820/2021. Τα αιτήματα αποστέλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού, ηλεκτρονικά. Η τριμελής Επιτροπή εξετάζει αιτήματα που διαβιβάζονται αποκλειστικά μέσω του αρμόδιου Προϊσταμένου Προσωπικού, του φορέα απασχόλησής σας (που υπάγεται στις παρ. 1 και 2, του άρθρου 206, του Ν. 4820/2021). Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει:

Α) Πλήρη στοιχεία ταυτοποίησής σας, ήτοι: όνομα, επώνυμο, αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φορέα απασχόλησης (το προσωπικό του οποίου υπάγεται στους υπόχρεους εμβολιασμού),

Β) Ημερομηνία

Γ) Τον λόγο ή τους λόγους εξαίρεσης (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3794/Β΄/13-8-2021)),

Δ) Τη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας για την αποστολή της Απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής.

Ε) Επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία του λόγου ή των λόγων εξαίρεσής σας από τον εμβολιασμό (ιατρική/-ές βεβαίωση/-εις απόδειξης της συνδρομής του λόγου/-ων εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία στοιχεία της παρ. 1, του άρθρου 2, της υπ. Αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3794/Β΄/13-8-2021), καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την απαλλαγή από τον   υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους ήταν η Τετάρτη, 18η Αυγούστου 2021.

Σε περίπτωση όμως νόμιμης απουσίας σας κατά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης ή αν ανήκετε στην κατηγορία των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων, ισχύει αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την επάνοδο στην υπηρεσία σας ή από την ανάληψη καθηκόντων, αντίστοιχα. Κατά το χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, δεν θα σας επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λόγω υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.

Η Επιτροπή θα σας απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβαση του αιτήματός σας, από την αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού, σε αυτή. Η Απόφαση της Επιτροπής θα κοινοποιηθεί, τόσο σε εσάς όσο και στην αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Κατά το χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια Επιτροπή, αναστέλλεται η διαδικασία υπαγωγής σας στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω μη διενέργειάς του.

Από το χρονικό σημείο κοινοποίησης της Απόφασης απόρριψης, υπόκεισθε στη γενική πρόβλεψη περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά της COVID-19, όπως καθορίστηκε από την πολιτεία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία της COVID-19.

 

Η αίτηση εξαίρεσης από τον εμβολιασμό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή και ψευδών δικαιολογητικών επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Στην συνέχεια έχετε δικαίωμα να κάνετε ένσταση κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης ενώπιον της 2βθμιας υγειονομικής επιτροπής (που ΔΕΝ υπάρχει ακόμα) κι αν σας την απορρίψει κι αυτή, τότε έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία μέχρι να αποφασίσουν τελεσίδικα (μετά από έφεση κλπ), θα περάσουν 10 χρόνια.

Όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτεί ο νόμος για την πιστοποίηση της ασθένειας που επικαλείστε, γράψτε ότι τα έγγραφα αυτά υπάρχουν στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία (π.χ. Νοσοκομείο) και το υπουργείο υγείας οφείλει να τα αναζητήσει μόνο του αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τον νέο νόμο που ισχύει (δηλαδή δεν χρειάζεται να τα καταθέσετε εσείς).

Εάν όμως, ο Δ/της έχει ήδη βγάλει Ο ΙΔΙΟΣ κάποια απόφαση αναστολής εργασίας σας, είναι ΑΚΥΡΗ κι αξιόποινη πράξη, διότι απόφαση για αλλαγή καθηκόντων σας (αναστολή κλπ) μπορεί να εκδώσει ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, μετά από κλήση σας σε απολογία γιατί ζητάτε εξαίρεση από τον εμβολιασμό. Η απόφαση αυτή του Πειθαρχικού πρέπει να είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ κι εναντίον της μπορείτε να προσφύγετε στο ΣτΕ….το οποίο θα αποφασίσει σε 5 τουλάχιστον χρόνια! Μέχρι τότε δεν σας κουνάει κανείς.

Κάντε μηνύσεις στον Δ/τή για άσκηση παράνομης βίας, κατάχρηση εξουσίας.

  1. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη συνέχεια, αλλά και σε περίπτωση που δεν καταφέρατε να υποβάλλετε εμπρόθεσμα την ανωτέρω αίτηση εξαίρεσης, ο δικηγόρος σας θα πρέπει να ζητήσει, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, την ακύρωση της απόφασης που σας αναστέλλει τη σύμβαση εργασίας σας και την μισθοδοσία σας, και να αιτηθεί ταυτόχρονα, με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, την αναστολή εκτέλεση της ακυρωτέας απόφασης, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί του κυρίου δικογράφου σας για την ακύρωσή της. Παράλληλα μπορεί να αιτηθεί και την χορήγηση προσωρινής διαταγής, μέχρι την έκδοση οριστικής  απόφασης επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση καλόν είναι να ασκούνται μαζικές προσφυγές.

  1. ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Καλόν είναι να ασκούνται και αγωγές αποζημίωσης όχι μονον κατά του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και κατά των υπαιτίων προσώπων.

Το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ) ορίζει ότι:

 

105. Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών.

Επομένως, για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) προς αποζημίωση, απαιτείται:

παράνομη πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή παράλειψη υλικής ενέργειας δημόσιων οργάνων  κατά την άσκηση της ανατεθειμένης στα όργανα αυτά δημόσιας εξουσίας, επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης ζημίας, καθώς και

αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παρανόμου πράξεως ή παραλείψεως ή υλικής ενέργειας ή παραλείψεως υλικής ενέργειας και της επελθούσης ζημίας.

Ο τελευταίος αυτός σύνδεσμος υφίσταται όταν, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, η φερομένη ως ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και ενόψει των ειδικών συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, ήταν εξ αντικειμένου ικανή και πρόσφορη να επιφέρει τη ζημία.

          Έκταση Αποζημίωσης

Εξ άλλου, σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 298 του Αστικού Κώδικα, να αποκαταστήσουν:

κάθε θετική ζημία, καθώς και  το διαφυγόν κέρδος,

“Διαφυγόν Κέρδος” είναι εκείνο, το οποίο προσδοκά κανείς με πιθανότητα κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Τα δικαστήρια της ουσίας μπορούν, επί πλέον, να επιδικάσουν σε βάρος του Δημοσίου χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 932 του Αστικού Κώδικα. Χρηματική δε ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης δικαιούνται να ζητήσουν και τα νομικά πρόσωπα, αν υπέστησαν ζημία από τον αντίκτυπο που είχε στην πίστη, το κύρος και την φήμη τους η παράνομη πράξη ή παράλειψη, χωρίς να είναι απαραίτητο να εξειδικεύεται η βλάβη αυτή, όταν από τη φύση της παρανόμου πράξεως ή παραλείψεως είναι δυνατόν να επέλθει τέτοια βλάβη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΡΑΤΟΣ  / PANAGIOTIS CHRISTOFORATOS

ADVOCATE- ATHENS BAR ASSOCIATION

Evias 71-73 Athens PC 11362

GREECE tel. +30 2155108088

+30 6940806746 (mobile)

email: pchristoforatos@gmail.com

skype id: panagiotis.christoforatos

 

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Γραφτείτε στη λίστα ενημέρωσης (newsletter) του "ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ"  για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και την αρθογραφία μας.

Η εγγραφή σας ήταν επιτυχής!

Pin It on Pinterest

Share This